žádné zboží není v košíku
DOPRAVA A PLATBA | Katalog razítek | Registrace | KONTAKTY

Zákazník: nepřihlášený

Nákupní řád

1. Všeobecná ustanovení
2. Předmět smlouvy
3. Místo plnění
4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
5. Cena a placení
6. Dodací lhůta
7. Dopravní podmínky, poštovné
8. Vrácení zboží
9. Záruka, servis
10. Korektury objednávky
11. Závěrečná ustanovení


1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a firmy Audit-web, s. r. o. (dále jen prodávající) se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.


2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách prodávajícího, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé


3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.


4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.


5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,05 % za každý den prodlení, minimálně však 100,-Kč. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy a balné.

Od ceny zboží jsou odpočítávány nabízené slevy, které prodávající momentálně nabízí. Na slevu nelze uplatnit právní nárok. Aktuální a platný přehled slev a akcí je zveřejněn na internetové adrese www.razitkujeme.cz. Jednotlivé slevy na zboží nelze kombinovat (vyjma dopravy zdarma při objednávce nad 1.500,-Kč bez DPH a razítka zdarma při objednávce nad 2.000,-Kč bez DPH).

Prodávající zpracovává ZDARMA grafické návrhy razítek. U složitějších grafických návrhů (nad 10 min. práce) je k ceně zboží připočítána cena za zpracování grafického návrhu ve výši 395,-- Kč bez DPH / hod. práce.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.


6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky (popř. od schválení návrhu) za podmínky obdržení všech podkladů (zejména podkladů pro výrobu štočku), které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě objednání štočku se za den obdržení závazné objednávky považuje den odsouhlasení grafického návrhu. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci nejúpozději do 2 pracovních dnů. Je-li objednané zboží skladem, tak objednávky schválené do 14:00 hod. vyexpeduje prodávající zpravidla tentýž den. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 2 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.


7. Dopravní podmínky, poštovné a balné

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:
a) kurýrem společnosti PPL CZ s.r.o. 65,- Kč (79,-Kč včetně DPH 20%)
b) osobní vyzvednutí v sídle firmy 0,-Kč

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:
a) Převodem na účet 0,- Kč
Po dokončení objednávky Vám bude doručena kopie objednávky s veškerými potřebnými údaji pro provedení bezhotovostní platby. Zboží Vám bude odesláno až po uhrazení.

b) V hotovosti při osobním vyzvednutí v sídle firmy 0,- Kč
Platba v hotovosti je možná pouze při osobním vyzvednutí zboží ve skladu dodavatele. Při výběru jiného druhu doručení, bude způsob úhrady automaticky změněn na dobírku.

c) Dobírkou 17,- Kč (20,-Kč včetně DPH 20%)
Částku za objedané zboží zaplatíte při jeho převzetí doručovateli.

Pro zásilky nad 1.500,- Kč bez DPH je cena za způsob platby a doručení zboží zdarma.

Dodací lhůta je zpravidla do 24 hodin od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad vzniklých při přepravě je neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.


8. Vrácení zboží

Objednáváte-li jako soukromá osoba, máte v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodnete, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Za vrácení již dodaného zboží je účtován manipulační poplatek 200,- Kč bez DPH, který je odečten od ceny vráceného zboží.

Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze za zboží vám budou vráceny na váš účet po doručení zboží na naši adresu do 30-ti kalendářních dnů.

Podle § 598 zákona č. 40/1964 Sb., zákoníku práce má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.


9. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození vzniklé úmyslně, živelnou pohromou, nesprávnou manipulací nebo nedodržením návodu pro montáž a instalaci.

Poškození zboží při přepravě je kupující povinen ihned při převzetí uplatnit u dopravce. Na pozdější reklamace nelze brát z důvodů přepravních podmínek zřetel.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady, příp. fotodokumentaci a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

Obě strany souhlasí, že pro případ odstoupení kteréhokoliv z nich od této smlouvy buď proto, že prodávající nedodal zboží tak, jak byl povinen nebo kupující řádně dodané zboží nepřevzal, vzniká druhé straně nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši.


10. Korektury objednávky

Všechny objednávky zboží, které je vyráběno, nebo služeb, které jsou poskytovány dle nestandardních či individuálních požadavků požadavků kupujícího na zpracování grafického návrhu, budou po zpracování grafického návrhu zaslány kupujícímu zpět k odsouhlasení a provedení korektur tohoto grafického návrhu.

Prodávající se zavazuje vyrobit zboží v souladu s takto odsouhlaseným návrhem a kupující podpisem nebo emailovým potvrzením korektur přebírá plnou odpovědnost za bezchybnou grafickou podobu, za jazykovou a gramatickou správnost a úplnost. Pokud bude zboží vyrobeno, resp. služba poskytnuta, s vadami, které kupující odsouhlasil v návrhu, objednatel odpovídá za takto vzniklé vady na zboží, popř. na službě a je povinen zboží uhradit. Případná nová výroba bezchybného zboží, popř. nové poskytnutí služby, je považováno za další novou objednávku.

Kupující je odpovědný za správnost a úplnost dat, údajů a informací poskytnutých dprodávajícímu, a odpovídá za jakékoli vady, které z tohoto důvodu vzniknou.


11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a právo změny ceny. Fotografie výrobků mohou být ilustrativní.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Účastníci souhlasí, že pro případ odstoupení kteréhokoliv z nich od této smlouvy buď proto, že prodávající nedodal zboží tak, jak byl povinen nebo kupující řádně dodané zboží nepřevzal, vzniká druhé straně nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..


Platné od 2. 4. 2012Nákupní řád | Ochrana osobních údajů
Jsme plátci DPH. Veškeré ceny jsou uvedeny jak s DPH, tak i bez DPH.
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a právo změny ceny. Fotografie výrobků mohou být ilustrativní.


Jak odstranit a vyčistit razítkovou barvu, Kulaté razítko Trodat Printy 4638, Výroba razítek Trodat,Razítka Trodat Printy 4912, Razítka Trodat Printy 4912, Razítka Trodat, Paginovací razítko, Razítka v tužce | propisce | peru, Razítka, Razítka Praha, Razítka, razítko, výroba razítek,Razítka Trodat Printy 4912, Kulaté razítko, Pečetní razítka, Reliéfní razítka, reliéfní razítko, Vizitky, tisk vizitek, Barvy, coloris, barva na plasty, Zalmovací/odlamovací nože a řezače OLFA, www.audit-web.cz, www.shiny-razitka.cz, www.shiny-razitka.cz/vyroba-razitek, Razítko Trodat 4912, Trodat Printy 4638,Datumová razítka, Razítko jako dárek?, Razítka jako dáreček?, MAJYA JEWELRY, s. r. o., www.majya.cz, www.majya.pl, www.majya.sk, www.majya.euStříbrné šperky www.majya.cz, stříbrné prsteny, stříbrné náušnice, stříbrné přívěsky, stříbrné náramky, šperky pro ženy, stříbrné řetízky
POTŘEBUJI:    VIZITKY   ::    RAZÍTKA   ::    Nože OLFA   ::    Stříbrné šperky   ::